توضیحات فنی راجع به بیمار بر
همانطور که در تصویر نشان داده شده است .
1: هر دو دسته طرفین سمت بالا حرکت و در همان وضعیت باقی بمانند تا بیمار از هر طرف که راحت تر است روی نشیمن قرار بگیرد و بعد دسته به محل خود بازگشته و بیمار بر را از افتادن محفوظ می نماید .
مورد فوق در ویلچر های پیش بینی نشده .
2- چرخ های بیمار بر کوچک تر و توپر هستند لذا نیاز به باد کردن نیست ضمنا چرخ کوچک تر از جهت عبور از درب اطاقها راحت و امکان برخورد با آنها را ندارد .
3- اساسا “ویلچر با چرخ بزرگ برای معلولین است که خودشان را به کمک هل دادن چرخ می توانند به جلو یا عقب برانند در بیمار بر فوق همواره همراه بیمار وی را هدایت مینماید .
4- بیماربر دارای استراکچر یکپارچه شده بوده و تحمل وزن تا 120 کیلو گرم را داراست و قطعات متحرک وجمع شو ندارد و عمر کارکرد آن پنج برابر ویلچر است .
5- در بیمار بر محل آویز سرم و کپسول اکسیژن و پرونده به ما پیش بینی شده است .
6- بیمار بر مخصوص جابجایی بیمار در درمانگاه و بیمارستان وهر محیط پزشکی می باشد – اساسا “استفاده از ویلچر منسوخ می شود چون امکانات راحتی و کارآیی بیماربر جهت جابه جائی بیماران بیمارستان در تجربه ثابت شده است .
7: دارای ترمز دستی و دائمی است .